Huisartsen in Noord-Holland werken aan Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP)

 
Natuurlijk, als er een beroep op u wordt gedaan als huisarts, dan staat u klaar. De HAGRO kan op u rekenen wanneer er iemand uitvalt of wanneer zich grote drukte voordoet. Maar goede bedoelingen zijn niet voldoende…

Hebben we als huisartsen de zaken goed geregeld wanneer zich een calamiteit voordoet? Weten we wat we dan van elkaar mogen vragen en verwachten? Dat is wel de bedoeling. En een vereiste! Huisartsen hebben een wettelijke taak voorbereidingen te treffen voor een crisis- of rampsituatie. Afspraken hierover worden vastgelegd in het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) voor een aantal regio's in Noord-Holland. Het betreft deel A (wetgeving), deel B (Beschrijving inzet en taakverdeling bij Infectieziekten en Flitsramp) en deel C (takenkaarten, wie doet wat en wanneer).

Betrokkenen

Om dergelijke afspraken af te stemmen en een en ander goed op papier te zetten zitten vertegenwoordigers van de huisarstenkring, de posten, de huisartsencoöperaties en de Ghor bureaus om tafel. Vanuit het kringbestuur is Yvonne Grapendaal bij dit traject betrokken. Zij heeft nadrukkelijk contact met Lucas Vos (HKN) en Ed Verberne (WFHO) Het proces wordt ondersteund en begeleid door een extern deskundige Bob de Dood (LHV) in combinatie met Dennis Overgaauw (GHOR).

Is dat nou nodig, een Rampen Opvangplan voor huisartsen?

Huisartsen hebben op grond van de wet BIG en de Wet Veiligheidsregio (okt 2010) een wettelijk vastgestelde taak om voorbereidingen te treffen voor het borgen van huisartsenzorg in situaties van grootschalige ziekte-uitbraak of rampen. U heeft hier als huisarts straks ook concreet houvast aan wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen.
Uiteraard worden de afspraken vanuit het continuïteitsplan grieppandemie 2010 zoveel mogelijk meegenomen in de nieuwe plannen, maar is het ook relevant om enige afstemming te hebben met andere regio's in Noord-Holland.
Na de zomer zullen de definitieve documenten ter vaststelling aan de leden worden voorgelegd.

Huidige stand van zaken

Binnenkort kunt u de voorlopige overzichten lezen onder dossiers; HaROP. Dit betreft concept notities die pas na instemming in de ledenvergadering formeel van toepassing zijn.