Kring sluit raamovereenkomst met VVT-instellingen in de regio

Risicovolle en voorbehouden handelingen
 
Kring sluit raamovereenkomst met VVT-instellingen in de regio
De kring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in de regio’s Noord Kennemerland en Westfriesland. Wilt u weten of uw VVT-instelling er ook bij staat? In de bijlage onder dit bericht vindt u de lijst met instellingen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt

De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden en risicovolle handelingen te kunnen verrichten. In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden en risicovolle handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.

Tijdens een van onze kringledenraden hebben we afgesproken u te willen faciliteren door een kringbrede raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen af te sluiten met de instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg per coöperatief gebied.

De huisartsenorganisaties HONK en de WFHO hebben daar positief op gereageerd en hebben een lijst met instellingen uit het gebied aangeleverd. Het regiokantoor heeft deze instellingen vervolgens aangeschreven met het verzoek deze overeenkomst getekend te retourneren
De kringvoorzitter heeft namens haar leden, deze raamovereenkomst voorbehouden handelingen getekend en ter ondertekening aangeboden aan deze instellingen.

Voordelen raamovereenkomst sluiten op kringniveau
Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. 
Als de organisatie waaraan u voorbehouden en/of risicovolle handelingen wilt delegeren niet is aangesloten bij de Raamovereenkomst, kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat u bij het geven van een opdracht aan alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoet. U moet dan zelf controleren of de medewerkers aan wie u de opdracht geeft, daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. U kunt deze organisatie naar de kring verwijzen indien zij een raamovereenkomst willen sluiten.

In deze modelovereenkomst wordt het volgende afgesproken:
-  De thuiszorgorganisatie en de huisartsenkring hebben bepaald welke risicovolle handelingen door medewerkers van de zorginstelling verricht kunnen worden; deze handelingen zijn vastgelegd.
-  De thuiszorgorganisatie zal instaan voor de bekwaamheid van de medewerkers voor de op de inventarisatielijst genoemde risicovolle handelingen; dit betekent dat de arts niet zelf bij het geven van een opdracht hoeft na te gaan of de medewerkers bekwaam zijn.
-  De arts verstrekt de opdracht voor handelingen en de daarbij benodigde gegevens schriftelijk.
-  De arts zal in die gevallen waarin dat redelijkerwijs nodig is, aanwijzingen verstrekken omtrent het verrichten van de handeling en de mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de arts (dan wel zijn waarnemer) voldoende verzekeren.