Nieuws vanuit de Overleg Team Huisartsen VGZ

 
Zoals u weet zijn vanaf december vorig jaar aan de strategische besprekingen met zorgverzekeraar bij VGZ twee huisartsen toegevoegd Jan Boone en Regien Kievits. Samen met LHV medewerkers vormen zij het Overleg Team Huisartsen ofwel het OTH. Daarnaast is per Kring een huisarts, meestal een kringbestuurslid, afgevaardigd in de zogenaamde klankbordgroep. Deze groep moet het OTH van input en feedback voorzien. Hans Gimbel, kringbestuurslid Noord-Holland Noord, vertegenwoordigt hier onze Kring.

Wat speelt er op dit moment bij VGZ?

Hoofdlijnenakkoord
Het feit dat VGZ de vrije tarieven voor 2019 niet heeft geïndexeerd is een terugkerend punt op het overleg. De LHV wil alle zorgverzekeraars houden aan de afspraak t.a.v. jaarlijks indexeren uit het Hoofd Lijnen Akkoord (HLA). Omdat we hier in het OTH-overleg niet verder komen met VGZ is vorige week een bestuurlijk overleg gevoerd tussen LHV – InEen en VGZ. Tevens is juridisch advies ingewonnen. De komende weken zal de uitkomst op dit onderdeel helder worden.

Meer tijd voor de patiënt
Natuurlijk zijn we met VGZ ook intensief in bespreking op de inhoud. Meer tijd voor de patiënt staat daarbij hoog op de agenda. VGZ heeft drie pilots lopen en de resultaten van de langstlopende pilots in Gorinchem en Afferden lijken positief. Positief in de zin dat het aantal verwijzingen afneemt en de huisartsen en de patiënten erg tevreden zijn over extra tijd die beschikbaar is gekomen voor patiëntenzorg. Lastig is dat op dit moment niet duidelijk is welke interventies hebben geleid tot de gepresenteerde uitkomsten en ook niet duidelijk is of de investeringen in de huisartsenzorg ook leiden tot de gewenste besparingen in het ziekenhuis. Over de pilot in West-Friesland zijn nog geen uitspraken te doen, aangezien die kort geleden van start is gegaan. Een uitrol breed in het hele werkgebied van VGZ is op dit moment nog niet aan de orde maar blijft een punt van bespreking. Een werkgroep bestaande uit LHV en VGZ vertegenwoordiging gaat met dit onderwerp aan de slag.

Inkoopbeleid 2020
De laatste OTH-VGZ bijeenkomst heeft d.d. 2 april plaatsgevonden. Daar is het inkoopbeleid van VGZ besproken. Gestart is met de bespreking van de huidige S3 prestaties en de wensen voor de nieuwe overeenkomst. Vanuit de LHV is ingebracht dat we de module Service en Bereikbaarheid, waar de meerderheid van de huisartsen aan meedoet niet meer onder S3 willen laten vallen, maar verplaatsen naar S1. In onze ogen is dit een structurele investering die als zodanig ook structureel vergoed moet worden.
Ook is aandacht gevraagd voor het creëren van een mogelijkheid om meer praktijkondersteuning in te zetten, o.a. voor de kwetsbare ouderen.
Tenslotte is aangegeven dat VGZ in haar inkoopbeleid onvoldoende aandacht besteed aan het capaciteitsvraagstuk niet alleen van de huisartsen  maar van alle medewerkers in de (huisartsen)zorg.

  • Het OTH maakt zich zorgen over het voornemen van VGZ om veel minder diagnostiekaanbieders te gaan contracteren waarbij het belangrijkste is dat de service aan de huisartsen en patiënten niet mag achteruit gaan.
  • Ook is gesproken over de prestaties Organisatie & Infrastructuur (O&I). Van belang is dat VGZ het voornemen heeft om de module praktijkmanagement voor samenwerkingsverbanden om te zetten in een module voor wijkmanagement. Qua doelstelling lijkt dit te stroken met elkaar. Nieuw is de prestatie Regiomanagement. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een regionale huisartsenorganisatie (in de praktijk vaak een coöperatie of een zorggroep) een regio planopstellen waar zij – naast de reguliere ketenzorg – de speerpunten voor de betreffende regio omschrijven. Als dat ook door VGZ onderschreven wordt zal financiering daarvan plaatsvinden. Ook de regioprestatie wil VGZ vanaf 2020 inzetten om huisartsen te stimuleren een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het regioplan. Over de exacte uitwerking van dat voorstel gaan we als OTH het gesprek aan met VGZ. Wij adviseren u dringend om regionaal het regioplan goed te bestuderen en actief te bespreken met uw regionale huisartsen organisatie.
  • VGZ ziet veel meerwaarde in de toepassing van eHealth in de huisartsenpraktijk. Verzocht is eerst duidelijk te omschrijven wat men onder eHealth verstaat en hoe dit onderdeel kan worden van de huisartsenovereenkomst.  

Tot zover in vogelvlucht de items waarover we met VGZ  in gesprek zijn. Naast het OTH overleg is er regelmatig bureau overleg. Daar komen tal van praktische zaken op het gebied van administratie, communicatie etc. aan de orde.

Wilt u meer informatie over bovenstaande hebben of wilt u ons zaken voor het overleg meegeven? U kunt ons mailen op huisartsenkringnoordhollandnoord@lhv.nl