Overlegteam (OTH) VGZ

 
In dit bericht gaan we in op de besprekingen met VGZ . Wij hebben ons voorgenomen u tweemaandelijks hierover te informeren en doen dat zo kort en bondig als mogelijk.

Vanaf 2019 jaar werken we met het zogenaamde Overlegteam Huisartsen (OTH). Vanuit meerdere huisartsenkringen zijn collega-huisartsen naar voren geschoven danwel gekomen met bijzondere interesse voor de relatie met de zorgverzekeraar. Hieruit zijn de OTH's gevormd. Voor VGZ maken naast de LHV medewerkers Patricia Brands, Cecile Kramer en Marjan Neefs de huisartsen Regien Kievits en Jan Boone deel uit van het OTH.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de huisartsen in het OTH zich richten op het uitwerken van de thema’s in het Hoofdlijnen Akkoord waaronder Meer Tijd voor de Patiënt. Voor administratieve en actuele punten blijft het zogenaamde bureauoverleg bestaan. 

Op thema’s worden ook de gespecialiseerde beleidsmedewerkers van de LHV ingevlogen bij het overleg met de zorgverzekeraar. Deze werkwijze vloeit voort uit het landelijke Project Contractering 2.0.

Naast het OTH is ook een Klankbordgroep ingericht vanuit de LHV Kringen waar VGZ  preferent is. De klankbordgroep bestaat uit o.a. de volgende collegae: Hans Gimbel, vanuit onze kring Noord Holland Noord. Daarnaast ook Ronald Morshuis, Gaël Pennings, Misja Cremers, Jan Takken, Ron van Houten, Pieter Antonides, Susan Stam en Elselien Verheul. Enkele kringen moeten nog een lid van de klankbordgroep aanleveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het regiobureau Zuidwest-Nederland of met één van uw collega’s die zitting hebben in het Overlegteam Huisartsen (OTH).

U kunt ons bellen maar we hebben ook aparte email adressen voor u aangemaakt. Vragen? Opmerkingen? Input voor de gesprekken met VGZ?

Tel. 0162-408200
E-mail VGZ: OTHVGZ@lhv.nl

Met vriendelijke groeten, mede namens de andere leden van de overlegteams,

Patricia Brands,
regiocoördinator.

De huisartsen leden van het OTH VGZ stellen zich graag aan u voor:

Regien Kievits

Regien Kievits

Het is inmiddels bijna 25 jaar geleden dat ik als huisarts begon in Vught. Ik ben mede-praktijkhouder van een duopraktijk in een HOED, waar we met een team van 22 mensen proberen onze patiënten zo goed mogelijke huisartsenzorg te verlenen in een prettige werksfeer. Vanaf 2011 ben ik kaderarts astma & COPD, verbonden aan zorggroep Chronos (’s Hertogenbosch e.o.) ; daar ben ik nog steeds verantwoordelijk voor de astma- en COPD-ketenzorg. Vanaf 2013 ben ik voorzitter van de CAHAG, de expertgroep van het NHG. Binnen het bestuur van de Long Alliantie Nederland bekleed ik de functie van secretaris. Eigenlijk kom ik bij al deze functies op de een of andere manier in contact met zorgverzekeraars. Ik ben er ook van overtuigd dat goede zorg organiseren alleen maar kan in goede afstemming met elkaar. Vandaar dat ik deel wil uitmaken van dit overlegteam; omdat VGZ in mijn regio “de grootste” is heb ik voor deze zorgverzekeraar gekozen. Wat privé betreft, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen, ze zijn allen de deur uit en hard aan de studie (hoop ik)!


Jan Boone

Jan Boot

Ik heb mij 18 jaar geleden gevestigd in Herwijnen als apotheekhoudende huisarts alwaar ik als solist werkzaam ben in een zorgcentrum. Vanaf het eerste moment had ik bepaalde ideeën over hoe de huisartsenzorg gewaardeerd moest worden. Dit leidde er toe dat ik al snel met toen nog de Trias om tafel zat om mijn eigen contract uit te onderhandelen. Nadien deed ik dat voor de regio. Ik nam daarna deel aan ZO2 wat al een soort overlegstructuur was met de verzekeraars CZ en toen nog UVIT. Nadien ben ik nog acht jaar bestuurslid van de Kring ZHZ geweest en heb vanuit die positie deel genomen aan vele overlegstructuren lokaal, regionaal en landelijk. Op dit moment heb ik (even) geen bestuurlijke functies meer, behoudens nu deelname aan het OTH.

Met VGZ gebruiken we het eerste kwartaal van 2019 om input te leveren op het Inkoopbeleid van VGZ zodanig dat daarin de afspraken uit het HLA vertaald worden naar concreet beleid, waarmee huisartsen optimaal gefaciliteerd worden om hun centrale rol in de zorg te kunnen vervullen. Dat dat een uitdagende opgave is spreekt voor zich.

VGZ

Op zich verandert er weinig in 2019 ten opzichte van 2018 omdat VGZ u een tweejarige overeenkomst heeft aangeboden. Dit geldt overigens ook voor de regioprestatie zoals die in uw regio is afgesproken. In principe is die namelijk ook voor 2 jaar afgesproken. Toch hebben we wel degelijk een probleem met VGZ omdat de indexering van de tarieven in onze ogen niet conform het Hoofdlijnen Akkoord is. Hier komen we zo op terug.

Onvoldoende indexering

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat zorgverzekeraars jaarlijks de loon- en prijsstijgingen compenseren via een indexatie van de tarieven. Alle onder S1 vallende prestaties heeft VGZ aangepast aan de nieuwe NZA maximumtarieven en daarmee dus geïndexeerd. De M&I verrichtingen buiten de segmenten waarvoor vrije tarieven gelden en de verbruiksartikelen zijn niet geïndexeerd. Dit is nadrukkelijk nog een punt van overleg en het deels niet indexeren zal ook gemeld worden aan de landelijke partijen van het HLA en gemeld worden bij deze die de afspraken uit het HLA monitort.