Convenant medicatieveiligheid

 
Convenant medicatieveiligheid
Dit convenant is ter bevordering van de medicatieveiligheid in de thuissituatie en/of extramurale setting en beschrijft de uniforme werkafspraken in de regio.

Het convenant beschrijft de uniforme werkafspraken tussen de zorgorganisaties, huisartsen en apothekers in het hele kringgebied. Het is het resultaat van een regionale uitwerking van ‘Veilige principes in de medicatieketen’  en het bijhorende addendum. Daarbij is uitgegaan van geldende richtlijnen, beleidsregels en protocollen. In de ‘Veilige Principes’ is op onderdelen geadviseerd om aanvullend lokale afspraken te maken met ketenpartners in de medicatieketen. De regio betreft het gehele kringgebied, te weten; de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland

Doel van het convenant

Het structureel verbeteren en borgen van afspraken rondom de medicatieveiligheid in de thuissituatie en extramurale setting aan patiënten in de regio Noord-Holland Noord. Binnen dit convenant is uitgegaan van het feit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en ook zelfredzaam zijn.

Beschrijving

Het medicatieproces onderscheidt zich in zes stappen. Bij een aantal van deze stappen zijn procedures opgesteld. De stappen en bijbehorende procedures worden hierna genoemd.

De zes stappen van het medicatieproces met bijbehorende procedures

1

Voorschrijven

  •   Inventarisatie medicatiebeheer patiënten
  •   Inschrijfformulier medicijnrol
  •   Afspraken omtrent medicatieproces
  •   Afspraken ‘Overdracht en samenwerking’

2

Ter handstellen (afleveren door apotheek)

 

3

Opslag/beheer van medicatie

 

4

Gereedmaken

  •   Afspraken ‘Voor toediening gereedmaken’

5

Toedienen/registreren

  •   Formulier ‘Uitvoeringsverzoek’.

6

Evaluatie (gebruik, (bij)werkingen etc.)